Skip to main content

Organisatie

Klassenouders

Klassenouders (een of twee per groep) zijn de leerkrachten behulpzaam bij het coördineren van praktische groepsactiviteiten, bijvoorbeeld de luizencontrole, hulp bij vervoer naar activiteiten buiten school, Sinterklaasfeest, etc. Zij zijn een aanspreekpunt voor de leerkracht bij de organisatie van bijzondere activiteiten en beheren bijvoorbeeld een ‘lief-en-leed’-potje. De groepsleerkracht vraagt een ouder om klassenouder te worden.

Oudercommissie

De oudercommissie is behulpzaam bij feesten en bijzondere activiteiten en bespreekt algemene praktische zaken. Ze komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen en de vergaderingen zijn openbaar. Agenda en notulen hangen op de prikborden van de school. De Oudercommissie bestaat uit ouders en de vergaderingen worden bijgewoond door minstens één lid van het team.

Iris Winkelmolen ouder
Pauline de Boer – Kaljouw   ouder
   
Carolien leerkracht
   

Eenpitter

De AMS is een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur. Het bestuur van de Stichting De Amsterdamse Montessori School is het wettelijk bevoegd gezag en beheert de school: interne en externe contacten, onderwijsinhoudelijke zaken, financiën, personele zaken, huisvesting en onderhoud. Samen met de directie, het team en de medezeggenschapsraad stelt het bestuur de beleidslijnen van de school vast en draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid.

Veel scholen vallen met meerdere scholen onder één bestuur. De Amsterdamse Montessori School heeft – als een van de weinige Amsterdamse scholen – een zelfstandig bestuur. Daardoor worden beslissingen genomen door mensen die dicht op de organisatie staan. Die de leerlingen, de leerkrachten en de ouders goed kennen. Wij denken dat dit bijdraagt aan een inspirerende en plezierige omgeving.

De Amsterdamse Montessori School zit in het samenwerkingsverband BOVO (Bovenschools Overleg) met andere basisscholen in Amsterdam Zuid.

Zelfstandige scholen vallen onder het bijzonder onderwijs. Om die reden vraagt de AMS een vrijwillige ouderbijdrage die gebaseerd is op het solidariteitsprincipe, dus afhankelijk van de inkomenssituatie van ouders. Met de bijdragen van de de overheid en de ouders zorgen we voor een school met veel extra aandacht voor de ontplooiing van kinderen. De school vindt het namelijk belangrijk om tijdens schooluren ook aandacht te besteden aan extra activiteiten rondom de expressievakken en aan vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich zelfstandiger te ontwikkelen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De MR heeft een medezeggenschapsreglement. De MR is een wettelijk ingestelde raad en denkt mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende maar over sommige onderwerpen ook een beslissende rol in beleidszaken Het bestuur is bijvoorbeeld verplicht instemming te vragen van de MR alvorens besluiten te nemen over:

 • veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • het schoolplan
 • het schoolreglement de regels voor veiligheid en gezondheid
 • het beleid voor het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school.

De MR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over tal van andere in het reglement omschreven onderwerpen. Over arbeidsvoorwaarden en financiën is instemming van de teamgeleding en advies van de oudergeleding vereist. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Samenstelling Medezeggenschapsraad 

Lot  Leerkracht
Elaine Leerkracht
Miriam Leerkracht
Daphne van der Houwen Ouder
Chantal Schrijver Ouder
Job Smeltink Ouder

De Medezeggenschapsraad is bereikbaar via: mr@de-ams.nl

MR jaarverslag 2022-2023

MR jaarverslag 2021-2022

MR jaarverslag 2020-2021

MR jaarverslag 2019-2020

MR jaarverslag 2018-2019

Directie

De directie bereidt, in overleg met het team, het onderwijskundige beleid voor en ziet erop toe dat gemaakte afspraken nagekomen worden. De directie voert ook het personeelsbeleid uit. Al het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld.

Contact opnemen met de directeur kan, Marjolein Spaargaren, 020-3057878 , 

E-mailadres: directie@de-ams.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat meestal uit zes tot acht leden, in het algemeen ouders van leerlingen. De wijze waarop het bestuur wordt samengesteld en de omschrijving van zijn taken zijn vastgelegd in de Stichtingsstatuten. Het bestuur informeert de ouders en het team over zijn werkzaamheden door middel van regelmatige bijdragen aan de Nieuwsbrief en tijdens de jaarlijkse bestuursouderavond.  

Samenstelling bestuur 2023-2024

 • Liselore van der Heijden – voorzitter
 • Jan Bart de Boer – penningmeester
 • Alvaro Pliego Selie – secretaris
 • Angela Vriend-Schenk – personeelsbeleid
 • Nirmala Sitompoel – juridische zaken
 • Jonah Sarfaty –onderwijs- en kwaliteitszorg
 • Olaf Gipser – gebouwen

Het bestuur moet zodanig uit leden met diverse achtergronden zijn samengesteld, dat het bestuur zijn taak naar behoren kan vervullen.  Hieronder vindt u de profielschets.

Profielschets

Contact met het bestuur: bestuur@de-ams.nl

Financieel jaarverslag

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële jaarverslagen van De Amsterdamse Montessori School, over de laatste vier jaren

Downloads:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016