Skip to main content

Tevredenheidspeilingen

Basisscholen monitoren jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit is een verplicht onderdeel van de zorgplicht van scholen. In de groepen 1 t/m 5 doen we dit door met leerlingen gesprekjes aan te gaan en te observeren in de groepen en bij het buitenspelen. Ook de verhalen van ouders zijn voor ons belangrijk. 

In de bovenbouw krijgen kinderen jaarlijks een digitale vragenlijst die ze online invullen. We organiseren dit altijd in kleine groepjes zodat de leerlingen vragen kunnen stellen aan de leerkracht die de afname begeleid. De uitslag wordt geëvalueerd door het luisterteam en hier komen verbeter- en veranderpunten uit voort. Deze punten worden vervolgens met het team besproken en opgenomen in het beleid van de school. Uiteraard genieten we ook altijd van alle fijne dingen die de leerlingen over ons zeggen. De tevredenheid van de leerlingen is namelijk het grootste compliment dat we kunnen krijgen. De afgelopen twee schooljaren hebben de leerlingen de school een 8.3 gegeven. 

Download de resultaten van de veiligheidsenquête 2020

 

Iedere twee jaar krijgen de ouders het verzoek om een vragenlijst in te vullen. De vragen die we aan de ouders stellen zijn deels algemeen maar daarnaast zijn onze eigen vragen gebaseerd op de evaluatie en de verbeterpunten van de vragenlijst die twee jaar ervoor afgenomen is. Deze cyclische werkwijze zorgt ervoor dat wij gericht kunnen sturen op de doorontwikkeling van het onderwijs aan uw kinderen. 

Evaluatie oudertevredenheidspeiling 2020-2021

We zijn blij met ons rapportcijfer; een mooie 7,9!

Het totaal aantal respondenten was 252, waarmee het responspercentage kwam op 40%. Daarmee hebben we voldoende respons voor een representatief beeld van wat ouders vinden van onze school. Zodoende kunnen wij ook aan de hand van de inhoud van deze peiling onze kwaliteit op het gebied van zorg en begeleiding, onderwijs, communicatie, doorstroom naar het VO en de sociale veiligheid verbeteren ofwel borgen.

Op vrijwel alle onderdelen zijn we ruim voldoende beoordeeld. Er wordt positief gesproken over de AMS. Ouders zijn zeer tevreden over de informatieverstrekking via nieuwsbrieven. Dit jaar geven ouders aan iets minder blij te zijn met de frequentie en inhoud van de ouderavonden. Wij denken dat hier een relatie zit met de coronacrisis. Hopelijk zal volgend jaar alles weer normaal georganiseerd kunnen worden en rekenen we op een massale opkomst! Veel positieve reacties kregen we op hoe wij op school aandacht besteden aan normen en waarden, taal, rekenen en kosmisch onderwijs. Het aanbod voor het vergroten van de digitale vaardigheden en wetenschap en techniek zou uitgebreid kunnen worden. Dit zijn twee ontwikkelgebieden die volop in ontwikkeling zijn.

Ouders zijn ook positief over de begeleiding van kinderen met extra zorg door de leerkracht, de ondersteunings leerkracht en de intern begeleider. Enig minpuntje is dat ouders dan ook graag nog iets betere adviezen zouden willen krijgen over hoe zij de kinderen zelf ook kunnen begeleiden. Dat houdt dan ook verband met de volgende zaken: Ouders ervaren dat de school hen nog beter kan informeren om zet te betrekken bij de extra begeleiding aan hun kind. Uiteraard nemen wij de opmerkingen die hierbij geplaatst zijn mee in onze evaluatie! Overigens is de score 2,86 waar bij een score van 3,00 al een voldoende resultaat behaald is. Er is behoefte aan nog meer begeleiding in de doorstroming naar het VO, zo zien wij in de uitkomst (2,69). We gaan hier met de bovenbouwleerkrachten verder naar kijken. 

De sociale veiligheid wordt goed beoordeeld; kinderen voelen zich veilig in de klas en op het plein en de school reageert adequaat als er problemen zijn tussen kinderen (3,20). Het luisterteam mag nog wat meer naar voren treden en zichzelf zichtbaar maken. Op school zien wij wel dat de kinderen goed weten bij wie zij kunnen aankloppen voor een luisterend oor. Bij hen is het luisterteam wel bekend.

Bij de vragenlijst was ook ruimte voor opmerkingen. Opvallend was dat ouders dit jaar meer dan voorheen hebben ervaren dat zij toch net iets minder goed op de hoogte zijn van wat hun kinderen op school doen, leren en wat er precies in de klas gebeurt. Hoogstwaarschijnlijk zijn de lockdowns en het niet in de school aanwezig kunnen zijn van ouders hieraan debet. , Wij gaan deze enquête goed evalueren en zoveel mogelijk adviezen meenemen in onze verbeterplannen.

Overigens zien wij dat ook de ouders van mening zijn dat we met onze padlets, nieuwsbrieven, Parroberichten en fotoreportages een goeie slag geslagen hebben!