Skip to main content

Veiligheid

Sociale veiligheid en fysieke veiligheid

Het veiligheidsbeleid van de AMS is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de directie, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. Andere betrokkenen bij een veilige school zijn de ouders, de leerlingen, hulpouders en externe partners.De school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin wordt beschreven hoe onze school het beleid op het terrein van sociale en fysieke veiligheid vorm geeft.

Onder beleid betreffende sociale veiligheid wordt verstaan: beleid tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Beleid betreffende fysieke veiligheid heeft o.a. betrekking op het schoolgebouw, de speelplaats en de schoolomgeving.

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin de leerlingen en de medewerkers zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met elkaar vormt een belangrijke voorwaarde voor een optimaal leer- en werkklimaat. Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast richt ons veiligheidsbeleid zich op het voorkomen van fysiek onveilige situaties.

Jaarlijks wordt bij de leerlingen van de bovenbouw een (verplichte) vragenlijst afgenomen om de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart te brengen. Het luisterteam van de school evalueert de uitkomst en kijkt welke verbeteringen er door kunnen worden gevoerd. Via de link kunt u de uitslag van schooljaar 2020-2021 bekijken. 

Tevredenheidspeilingen

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid heeft o.a. betrekking op het schoolgebouw, het schoolplein en de schoolomgeving. Ons beleid is erop gericht om zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen. Tijdens het buitenspelen zijn er daarom gedragsregels en is er toezicht op het spelen. 

De school heeft een BHV-commissie die bestaat uit diverse medewerkers. Alle BHV’ers hebben de benodigde cursussen gevolgd.  Jaarlijks zijn er periodieke controles. U moet hierbij o.a. denken aan de controle van de brandweer op brandveiligheid, het onderhoud van installaties en een ontruimingsplan. 

De verkeersveiligheid rondom de school wordt regelmatig besproken met de politie en met medewerkers van de gemeente Amsterdam. 

Vertrouwenspersoon en luisterjuffen

Het luisterteam

De interne vertrouwenspersoon van de school is er voor het personeel, de ouders en de kinderen. Personeel en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om hun zorgen en/of problemen over schoolse zaken te delen. De vertrouwenspersoon luistert en kan advies en begeleiding bieden. De vertrouwenspersoon kan bij klachten een luisterend oor zijn en u de route om een klacht in te dienen wijzen.

Als kinderen ergens over willen praten kunnen zij natuurlijk altijd bij hun eigen leerkracht terecht. Soms is het prettig als zij ook bij iemand anders terecht kunnen: de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor de kinderen noemen wij “luisterjuf”. Kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen met de luisterjuffen komen praten als zij problemen hebben, gepest worden, het niet naar de zin hebben in de klas, zich niet fijn voelen of thuis problemen hebben. Kinderen kunnen ook een briefje voor de luisterjuf achterlaten in de blauwe brievenbus beneden in de school.

Hetgeen de kinderen met de luisterjuf bespreken, wordt vertrouwelijk behandeld, tenzij het kind daarover met de luisterjuf een andere afspraak maakt.

Aan het begin van ieder schooljaar maakt het luisterteam een rondje door de middenbouw, om ook de nieuwe middenbouwers te vertellen wat zij voor de kinderen kunnen betekenen.